Algemene Voorwaarden De Beeldunie

DEFINITIES

De Beeldunie: De Beeldunie, kantoorhoudende aan het Jeltje de Bosch Kemperpad 107 (1054PJ) te Amsterdam en aldaar geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 70146314.

Fotobestand: digitaal bestand waarin een Fotografisch Werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd en dat door De Beeldunie aan de Klant wordt geleverd.

Fotografisch Werk: een fotografisch werk in de zin van de Auteurswet 1912, dan wel een ander werk in de zin van die wet, welk werk met een fotografisch werk op één lijn kan worden gesteld, en dat door De Beeldunie in de vorm van een digitaal Fotobestand aan de klant wordt geleverd. De Beeldunie beheert, voor het openbaar maken van Fotografische Werken de website www.DeBeeldunie.nl.

Klant: de afnemer van de producten en/of diensten van De Beeldunie, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.

Licentiegever: de leverancier van Fotografische Werken, doorgaans de fotograaf / maker van de Fotografische Werken.  fotografen, agentschappen en collecties, namens welke De Beeldunie optreedt als tussenpersoon.

Offerte: een aanbieding van De Beeldunie aan de Klant tot het leveren van een Fotobestand en/of het verrichten van Werkzaamheden.

Opdracht: het verzoek van de Klant aan De Beeldunie om tegen betaling Producten te leveren en/of Werkzaamheden te verrichten.

Overeenkomst: de rechten en verplichtingen van De Beeldunie en de Klant, voortvloeiende uit de Offerte en de Opdracht en zoals schriftelijk door de Klant bevestigd.

Werkzaamheden: al hetgeen De Beeldunie, naast de levering van Fotobestanden, op verzoek van de Klant verricht en/of maakt en/of uitvoert en/of (doet) verrichten en /of (doet) maken en/of (doet) uitvoeren, alles in de ruimste zin van het woord. Waaronder, maar niet uitsluitend, het fotograferen in opdracht, commerciële exploitatie, redactie diensten, het ontwerpen en vervaardigen van een Fotografisch Werk, het geven van advies en het verrichten van diensten op locatie.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De Beeldunie en de Klant, daaronder begrepen op overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en alle overige (rechts-) handelingen tussen de Klant    en De Beeldunie.

1.2 Ook na het beëindigen van een overeenkomst, beheersen deze Algemene Voorwaarden de betrekking tussen partijen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is.

1.3 Algemene Voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd worden door De Beeldunie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offerte, Levering en Betaling

2.1 Fotografische Werken van De Beeldunie worden ter beschikking gesteld via internet en/of via digitale transmissie, of de Klant verkrijgt toegang tot de digitale database, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen de beeldbank van De Beeldunie, e-mail of FTP server.

2.2 Offertes van De Beeldunie zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een Offerte van De Beeldunie verplicht De Beeldunie nooit tot nakoming van een deel daarvan tegen een evenredig deel van de prijs.

2.3 Indien geen andere vergoeding schriftelijk is overeengekomen zal De Beeldunie de daarvoor gebruikelijke vergoedingen hanteren. Prijzen zijn opvraagbaar bij De Beeldunie. De Beeldunie is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst, uitgevoerd op verzoek van Klant, door te berekenen aan de Klant. Alle door de Klant aan De Beeldunie te betalen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting.

2.4 De overeenkomst tussen de Klant en De Beeldunie komt tot stand door een schriftelijk of mondeling gegeven opdracht door de Klant of bestelling van een door de Klant aangevraagd Fotografisch Werk uit de database van De Beeldunie en aanvaarding van deze opdracht of bestelling door De Beeldunie, of doordat een aanbod van De Beeldunie door de Klant wordt aanvaard.

2.5 In het geval de Klant gebruik maakt van de digitale database van De Beeldunie komt de overeenkomst tot stand door het Fotobestand daadwerkelijk te downloaden in een eigen systeem.

2.6 In het geval door De Beeldunie ongevraagd Fotografische Werken toestuurt dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat door de Klant de Fotobestanden worden gedownload.

2.7 Levering geschiedt door middel van het direct downloaden van het Fotobestand dan wel via de verzending van het Fotobestand per e-mail.

2.8 Elke levering aan de Klant kan worden gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Klant in verzuim en is hij de wettelijke rente, vermeerderd met 1.5% per maand (waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt), verschuldigd. Indien De Beeldunie tot incasso van vorderingen moet overgaan zullen de incassokosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 350,-.

3. (Intellectuele) Eigendom en Gebruik

3.1 Het (intellectueel) eigendom van/op het Fotobestand, alsmede van/op het Fotografische Werk, blijft bij De Beeldunie en/of haar licentiegevers berusten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Geen enkel gebruik van het Fotobestand en/of het Fotografische Werk door de Klant is toegestaan op welke wijze dan ook, zolang de Klant nog niet volledig heeft voldaan aan iedere verplichting, voortvloeiende uit welke overeenkomst met De Beeldunie dan ook.

3.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan om sublicenties met betrekking tot het Fotobestand en/of het Fotografisch Werk te verlenen aan derden.

3.3 De Klant is in geen geval bevoegd om het Fotografische Werk te wijzigen of manipuleren, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Tenzij anders overeengekomen is het aan Klant slechts toegestaan het Fotografische Werk eenmalig te publiceren, in ongewijzigde vorm, uitsluitend volgens de met De Beeldunie overeengekomen criteria met betrekking tot doel, wijze, medium, oplage en duur en met in achtneming van de zogenoemde persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet 1912.

3.5 In het geval De Beeldunie de Fotografische Werken onder licentie heeft verkregen welke Fotografische Werken als “model released” of “property released” worden vermeld, dan is de Klant gehouden om de voorwaarden van de licentiegever omtrent het gebruik van deze Fotografische Werken in acht te nemen. Deze voorwaarden kunnen bij De Beeldunie worden opgevraagd.

3.6 De Klant mag Fotografische Werken niet herpubliceren, doorverkopen, co-branden, publiceren in persberichten, kranten, tijdschriften, boeken of (reclame)folders noch op internet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.7 De Klant is niet gerechtigd het Fotografische Werk (of het Fotobestand) op te slaan in een eigen digitaal archief of (toestemming geven tot het) doen opslaan in een digitaal archief van derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Beeldunie.

3.8 Na afloop van het overeengekomen gebruik zal Klant alle Fotobestanden wissen dan wel vernietigen. De Klant zal De Beeldunie vrijelijk en kosteloos toegang verschaffen tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografische Werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal de Klant deze aan De Beeldunie verstrekken.

3.9 Elk gebruik door de Klant van het Fotografische Werk dat niet expliciet is overeengekomen met De Beeldunie wordt aangemerkt als een inbreuk op de (Intellectuele) Eigendomsrechten van De Beeldunie en/of diens licentiegevers. In het geval van inbreuk verbeurt de Klant aan De Beeldunie een direct opeisbare schadevergoeding van tenminste drie maal (3x) de bij De Beeldunie gebruikelijke vergoeding voor (een dergelijke vorm van) gebruik van het Fotografische Werk, met een minimum van € 500,-, zonder dat De Beeldunie enig recht op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten), dan wel enig ander uit de wet voortvloeiend recht verliest.

3.10 De Klant draagt er zorg voor dat bij het (doen) openbaar maken en het (doen) verveelvoudigen van het Werk, in welke vorm dan ook, de naam van de bron van het Fotografische Werk te allen tijde duidelijk bij het Fotografische Werk, dat wil zeggen tenminste onder of op het gebruikte Fotografische Werk of in het colofon waarin naar het Fotografische Werk wordt verwezen, wordt vermeld, middels de navolgende vermelding: “Naam fotograaf/De Beeldunie”, of middels een andere met De Beeldunie overeengekomen verwijzing naar/vermelding van het Fotografische Werk in de publicatie. In het geval van digitale/elektronische openbaarmaking/verveelvoudiging is de Klant tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door De Beeldunie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards. Bij niet-nakoming van het voorgaande verbeurt de Klant aan  De Beeldunie een direct opeisbare schadevergoeding van tenminste 100% van de door De Beeldunie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

3.11 De Beeldunie behoudt zich het recht voor om uitgaven van de Klant waarin het Fotografische Werk is gepubliceerd, te controleren.

3.12 Bij openbaarmaking van het Fotografische Werk in welke vorm dan ook dient Klant terstond en zonder kostenberekening tenminste één bewijsexemplaar (al dan niet in digitale vorm) met de publicatie van het Fotografische Werk aan De Beeldunie te doen toekomen.

3.13 De Klant en/of elke eindgebruiker die het Fotografische Werk openbaar maakt of doet openbaar maken, is volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van de geportretteerde(n) en/of andere rechthebbende(n). De Klant vrijwaart De Beeldunie, en diens licentiegever en enige andere betrokken rechthebbende van alle aanspraken.

3.14 De regels van de Raad voor de Journalistiek zijn van toepassing op de levering van Fotografische werken en misbruik van het beeld en belediging van de fotograaf cq het onderwerp is ontoelaatbaar en strafbaar.

3.15 Het is verboden De naam “De Beeldunie” en het logo van “De Beeldunie” te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Beeldunie.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Beeldunie spant zich ervoor in haar website met domeinnaam www.DeBeeldunie.nl regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. De Beeldunie is niet aansprakelijk voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid te website te kunnen raadplegen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van De Beeldunie in de breedste zin van het woord.

4.2 De Beeldunie respecteert de privacy van de Klant en stelt alles in het werk deze te beschermen. De Beeldunie stelt de persoonsgegevens van de Klant niet beschikbaar aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant, tenzij De Beeldunie hiertoe wettelijk verplicht is. De Beeldunie maakt de Klant erop attent dat door de Klant aan De Beeldunie verstrekte gegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer(s), worden opgenomen in het gegevensbestand van De Beeldunie. De klantgegevens worden slechts gebruikt voor de administratie van De Beeldunie, voor de uitvoering van de met De Beeldunie gesloten overeenkomsten en om de Klant op de hoogte te (laten) houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van De Beeldunie, eventueel ook na beëindiging van de overeenkomst. De Klant kan zijn/haar eigen gegevens opvragen en De Beeldunie schriftelijk verzoeken om deze gegevens te laten corrigeren of te verwijderen, tenzij wettelijke bewaarplicht De Beeldunie verplicht de gegevens te bewaren.

4.3 De Beeldunie is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Klant is ontstaan, tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van De Beeldunie of haar leidinggevenden. De aansprakelijkheid is alsdan in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

4.4 Het gebruik van het Fotografisch Werk geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van de Klant; eventueel hieruit voortvloeiende schade is geheel voor zijn rekening. Voor zover niet al eerder uit voorgaande alinea’s en artikelen voortvloeit is De Beeldunie niet aansprakelijk indien zij aantoont dat een tekortkoming als hiervoor bedoeld het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, maar niet beperkt tot internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van De Beeldunie of van derden van wie De Beeldunie diensten af neemt. Wanneer de periode dat De Beeldunie wegens een niet verwijtbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen langer is dan een maand, dan zijn zowel de Klant als De Beeldunie bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen. In dit geval ontstaat voor partijen een verbintenis tot het ongedaan maken van al door hen ontvangen prestaties.

4.5 Een Klant verplicht zich iedere adreswijziging binnen redelijke termijn voorafgaand aan die wijziging schriftelijk aan De Beeldunie te melden. Bij gebreke van deze verplichting is Klant aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

4.6 In geval van faillissement of van surseance van betaling van de Klant, dient de Klant De Beeldunie via de curator of de bewindvoerder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en heeft De Beeldunie het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4.7 In geval de Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en deze tekortkoming dan wel onherstelbaar is dan wel, indien herstelbaar, niet binnen 7 dagen is hersteld, heeft De Beeldunie het recht om de Overeenkomst zonder gerechtelijke inmenging terstond te beëindigen.

5. Geschillen

5.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Offertes en anderszins tussen partijen gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de Opdrachtgever heeft en ongeacht de plaats waar de levering heeft plaatsgevonden.

5.2. De Rechtbank in Amsterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en/of Offertes en/of anderszins tussen partijen gesloten Overeenkomsten.

Versie februari 2017

Contact

Eike den Hertog

Eike den Hertog info@deportretunie.nl 06 11 53 44 17

Onze klanten

ABNAmro  |  Axon Advocaten  |  Houthoff  |  Delta Lloyd  |  Elsevier  |  LinkedIn Benelux  |  Microsoft  |  Google  |  KPN  |  PostNL  |  CGI  |  IBM Europe  |  NRC  |  de Volkskrant  |  Elsevier  |  Het Parool